Frekfentni regulatori

Vektorski frekventni regulatori za trofazne električne motore naizmenične struje